TMA

tma-model

Mensen zijn het meest gemotiveerd, effectief en succesvol in werk dat het dichtst bij hun ware aard ligt. Dat is het uitgangspunt bij TMA (Talent Motivatie Analyse). De TMA talentenanalyse maakt het mogelijk een objectieve, opbouwende en vooral diepgaande analyse van drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden te maken. De TMA talentenanalyse wordt toegepast voor selectie-, ontwikkeling-, mobiliteit-, beroepskeuze- en reïntegratievraagstukken.

Met de TMA Talentenanalyse worden 22 drijfveren en 44 talenten uitvoerig in kaart gebracht. Ook krijgt de deelnemer inzicht in de ontwikkelbaarheid van 48 TMA Competenties. De uitkomsten van de talentenanalyse worden systematisch met elkaar in verband gebracht en geanalyseerd op elkaar versterkende en neutraliserende talenten.
De deelnemer ontvangt een rapportage welke talent- en ontwikkelingsgericht is. De rapportages geven inzicht in kwaliteiten en valkuilen. De Talenten Motivatie Analyse rapporteert de drijfveren van de deelnemer en de vertaling naar gedrag op de volgende deelgebieden:

Emotionele balans:
Dit gebied brengt onder andere persoonlijkheidstrekken zoals eigenwaarde, ontzag, steunbehoefte en zelfvertoon in kaart. De emotionele balans geeft een indicatie van de manier waarop een deelnemer kan omgaan met stressvolle situaties en is de rode draad door het talentenprofiel van de deelnemer.

Motieven:
Dit gebied geeft de persoonlijkheidstrekken aan waardoor personen gemotiveerd worden zoals erkenning, ambitie en afwisseling. Met andere woorden: datgene waardoor de deelnemer gemotiveerd wordt om prestaties te leveren. Op deze wijze kan gekeken worden naar de belangrijkste motieven van de kandidaat, die hem of haar kunnen stimuleren. Als, bij voorbeeld, een verkoper zeer sterk gemotiveerd wordt door prestatie wil dat zeggen dat hij graag en waarschijnlijk goed presteert als er een competitie-element is ingebouwd in zijn werk.

Sociale talenten:
De belangrijkste persoonlijkheidstrekken op dit gebied zijn het inlevingsvermogen van de deelnemer, de mate van hulpvaardigheid en sociabiliteit. Deze en een aantal andere trekken bepalen samen en in combinatie met elkaar hoe de deelnemer zich gedraagt in relatie tot anderen.

Beïnvloedende talenten:
Op dit gebied geeft de Talenten Motivatie Analyse onder andere aan in welke mate de deelnemer over energie beschikt om zaken voor elkaar te krijgen, dominant optreedt en volhardend is. Deze talenten zijn van belang voor het vermogen van de kandidaat om anderen te beïnvloeden in de door zijn of haar gewenste richting.

Leidinggevende talenten:
De talenten op dit gebied bestaan onder andere uit besluitvaardigheid, onafhankelijkheid en leiderschap. Deze talenten zijn van belang om adequaat beslissingen te kunnen nemen en de organisatie de gewenste richting op te sturen.

Organisatie talenten:
Dit gebied geeft de persoonlijkheidstrekken aan die relevant zijn voor de wijze waarop personen hun werk en leven organiseren en de houding die zij aannemen ten aanzien van orde/structuur en pragmatisme. Deze talenten geven dus aan in hoeverre de persoon behoefte heeft aan een planmatige aanpak, ordening en netheid. Ook wordt er gekeken naar de mate waarin iemand nuttig en praktisch zijn werk en leven in wil richten.

TMA Radar:
De TMA-radar geeft een grafisch en cijfermatig overzicht van de normscores van de deelnemer. De antwoorden die op de stellingen zijn gegeven, worden vergeleken met een normgroep en omgerekend naar een 9-puntschaal (Stanine). Bij de stanine (afkorting van “standard nine”) worden de scores van de normgroep in negen klassen verdeeld. Dit gebeurt zodanig dat de stanine nagenoeg een standaardverdeling heeft met een gemiddelde van 5 en een standaarddeviatie van 2.

TMA Expert:
De expert (coach, recruiter, psycholoog of HR-adviseur) ontvangt een TMA expert-rapport. Deze expertrapportage geeft per talent een groot aantal STAR-vragen waarmee de kandidaat bevraagd kan worden. De TMA interviewmethodiek voor experts is dynamisch per kandidaat en geeft u inzage in de versterkende of verzwakkende effecten die de verschillende talenten en persoonlijkheidstrekken op elkaar hebben.